Politika kvality a environmentu VZDUCHO s.r.o.

Všetky činnosti organizácie smerujú k maximálnej spokojnosti zákazníka s kvalitou našich výrobkov a poskytnutých služieb ako aj k ochrane a k zlepšovaniu životného prostredia.

VZDUCHO 2022 e-mailpng


Naše vzduchotechnické potrubia a zariadenia znamenajú pre zákazníkov istotu, že nakupujú zodpovedne vyrobený produkt s ochotným prístupom našich zamestnancov, ktorých skúsenosti a vysoká odbornosť je zárukou kvality. Používané výrobné technológie sú predpokladom, aby naše výrobky vynikali svojou kvalitou a boli jednými z najlepších na trhu. 

Plnenie požiadaviek systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001, technických noriem, príslušných právnych a iných požiadaviek (ktoré sme sa zaviazali plniť v súvislosti s environmentálnymi aspektami) vo všetkých činnostiach je pre nás samozrejmosťou, ako aj udržiavanie zavedených systémov manažérstva a trvalé zlepšovanie ich efektívnosti vrátane prevencie znečistenia životného prostredia.

Politiku kvality a environmentu komunikujeme so všetkými osobami pracujúcimi v organizácii alebo pre organizáciu a povinnosť dodržiavať ju má každý pracovník. Manažment sa zaväzuje, že zabezpečí dostupnosť všetkých zdrojov potrebných pre napĺňanie jej zásad.