Všeobecné obchodné podmienky

1) POUŽITIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre každú obchodnú činnosť spoločnosti VZDUCHO s.r.o. (predávajúci) vo vzťahu ku každému zákazníkovi (kupujúci) s výhradou zmien uplatnených písomným súhlasom oboch strán (alebo osobitnými podmienkami).

Tieto všeobecné podmienky rušia a nahrádzajú akýkoľvek skoršie vydaný dokument rovnakého charakteru a dosahu.

Pokiaľ predávajúci nepoužije niektorú z nižšie uvedených klauzúl, neznamená to ešte, že od nej upustil.

Celková alebo čiastočná neplatnosť ktorejkoľvek z nižšie uvedených klauzúl nebude mať vplyv na platnosť ostatných klauzúl.

2) ŽIADOSTI O CENOVÉ PONUKY

V záujme rýchleho a presného vybavenia by žiadosť o cenovú ponuku mala obsahovať (možno použiť aj objednávkový formulár):

  • obchodné meno, IČO, IČ DPH a adresu zákazníka,
  • telefónne, faxové alebo mailové spojenie, meno kontaktnej osoby,
  • presnú a čo najužšiu špecifikáciu tovaru (podľa aktuálneho katalógu) a požadované množstvo,
  • požadovaný termín dodávky.

Platnosť cenovej ponuky je 30 dní. V prípade potreby poskytuje predávajúci konštrukčno-poradenskú činnosť, ktorú je potrebné objednať a vopred dohodnúť termín. Poradenstvo sa odporúča hlavne pre záujemcov o vzduchovody bez vypracovanej projektovej dokumentácie.

3) OBJEDNÁVKY

V záujme rýchleho a presného vybavenia objednávky sa odporúča písomná forma každej objednávky. Objednávku je možné doručiť e-mailom (vzducho@vzducho.sk), faxom (+421/2/4951 2314), poštou (VZDUCHO s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava) alebo osobne. V prípade objednávania poštou alebo faxom je vhodné telefonické overenie, či objednávka došla v poriadku a načas. Kupujúci zvolí iba jeden z uvedených variantov. V prípade, že kupujúci požaduje potvrdenie objednávky, je potrené uviesť to v texte objednávky. Pre objednávanie sa odporúča použiť objednávkový formulár (dostupný na www.vzducho.sk, resp. na vyžiadanie), ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti.

Objednávky sú pre predávajúceho záväzné, len pokiaľ ich písomne potvrdil. Zákazka sa považuje za úplnú až po vydaní konečného potvrdenia o prevzatí objednávky (dodací list) zo strany predávajúceho. Žiaden dokument vydaný neskôr kupujúcim (vrátane storna objednávky) bez písomného súhlasu predávajúceho nemôže byť použitý proti predávajúcemu ako námietka.

4) CENA

Ceny sú stanovené na základe zákonov, nariadení, zvyklostí, daní a poplatkov platných v deň uzavretia obchodu a možno ich revidovať pri fakturácii v závislosti od cenových relácií vstupov.

5) TERMÍNY

Vzhľadom na výrobné obmedzenia predávajúceho a s výnimkou jeho výslovného súhlasu garantovania termínu uvedeného v potvrdení o prevzatí objednávky, ho v objednávke uvedené dodacie lehoty pevne nezaväzujú dodať tovar v stanovený termín. Oneskorenie pri nepotvrdenom termíne dodávky nemôže byť dôvodom žiadosti o náhradu škody zo strany kupujúceho voči predávajúcemu.

6) DODÁVKA – PRECHOD RIZÍK

Okrem prípadu, kedy sa strany dohodli inak o dodacích podmienkach v potvrdení o prevzatí objednávky, tovar bude vydaný kupujúcemu zo skladovacích priestorov predávajúceho. Prepravu tovaru zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady. Predávajúci je povinný dodať s tovarom sprievodné doklady k tovaru potrebné k prebratiu tovaru popr. k jeho používaniu kupujúcim.

Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru.

7) VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Predaný tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až po úplnom zaplatení jeho ceny. Zodpovednosť zaň však nesie kupujúci, ktorý sa prevzatím tovaru zaväzuje nakladať s ním spôsobom, že zostane v nezmenenom stave a nezníži sa jeho hodnota.

V prípade nezaplatenia za tovar v termíne splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo vymáhať dodaný tovar, pričom sa vrátenie tovaru uskutoční na náklady a riziká kupujúceho.

8) PLATBA

Platbu za tovar je možné realizovať prevodom na základe faktúry v lehote splatnosti. Nakupovanie na faktúru so splatnosťou majú k dispozícii zákazníci s obchodnou históriou, ktorí prešli schvaľovacím konaním. U nových a nezaradených zákazníkov sa vyžaduje vopred platba zálohovej faktúry prevodom na účet predávajúceho. Termín dodávky sa pri platbe na zálohovú faktúru predlžuje o dobu zaplatenia a pripísania zálohy na bankový účet. Platbu v hotovosti prijíma predávajúci iba v prípadoch, ak fakturovaná cena zahŕňa aj montáž tovaru.

Minimálna fakturovaná suma objednaného tovaru je stanovená na 10,- EUR bez DPH.

Okrem prípadu, kedy sa strany dohodli inak o platobných podmienkach, je cena dodávky splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Táto lehota splatnosti nie je pre predávajúceho záväzná, pokiaľ kupujúci využíva postupné vyrovnanie dlhu resp. na základe inej dohody. V tomto prípade sa platba realizuje bankovým prevodom pred expedíciou. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar, predávajúci má pravo od neho požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny za každý deň omeškania.

9) ZODPOVEDNOSŤ – ZÁRUKA

Predávajúci sa zaručuje, že dodaný tovar zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom platným v SR a neporušuje práva tretích osôb a je možné s ním voľne nakladať. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov od termínu prevzatia tovaru kupujúcim.

Dodávaný tovar sa vyrába a dodáva s toleranciou rozmerov v súlade s platnými normami. V medziach tolerancie predávajúci garantuje, že výrobky sú zhodné so špecifikáciami schválenými na potvrdení o prevzatí objednávky, a pokiaľ kupujúci nezadal špeciálne požiadavky, budú vyrobené štandardným postupom zodpovedajúcim výrobnému programu predávajúceho k tomuto dňu.

Predávajúci nezaručuje spôsobilosť svojich výrobkov plniť účel, ktorý im určil kupujúci. Vyberať z výrobkov predávajúceho môže kupujúci alebo projektant, ktorí sami zodpovedajú za to, že finálny celok bude spôsobilý pre účel, pre ktorý je určený. Akákoľvek technická pomoc, ktorú predávajúci poskytol, vyplýva z povinnosti poradiť a informovať prislúchajúcej každému výrobcovi, ktorý má starosť o správne použitie svojich výrobkov, ale nikdy nerobí predávajúceho zodpovedným za finálny celok, v ktorom budú použité jeho výrobky.

Kupujúci si tovar vizuálne prezrie v mieste dodania. Táto prehliadka sa chápe ako prebierka tovaru, čo je potvrdené podpísaním dodacieho listu. V prípade neprítomnosti alebo nevyjadrenia sa kupujúceho v deň dodávky sa prebierka považuje za uskutočnenú bez výhrad.

10) REKLAMÁCIE TOVARU

Reklamácie týkajúce sa a rozmerov alebo viditeľných vád sa prijmú len vtedy, pokiaľ boli podané osobne alebo písomne doporučeným listom, resp. potvrdeným e-mailom do piatich pracovných dní od dodania a pred akýmkoľvek spracovaním alebo použitím tovaru.

Reklamácie týkajúce sa skrytých vád tovaru sú prípustné len vtedy, pokiaľ boli podané písomne najneskôr do 14 dní od odhalenia závady a najneskôr do ukončenia záručnej doby.

Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný tovar predávajúcemu, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak, a to v stave, v akom mu bol dodaný.

Nároky z vád je nutné konkrétne uplatniť písomne priamo pri reklamácii. Uplatnený nárok sa nemôže bez súhlasu predávajúceho dodatočne meniť.

Ak predávajúci uzná reklamáciu za opodstatnenú, je jeho povinnosťou náhrada tohto tovaru alebo vrátenie peňazí za pokles jeho hodnoty, vylúčená však nie je akákoľvek iná dohodnutá náhrada škody.

11) REKLAMÁCIE FINANČNÉ

V prípade, že kupujúci má námietky k cene tovaru uvedenej na faktúre, prípadne k iným náležitostiam daňového dokladu, je povinný oboznámiť vystavovateľa (predávajúceho) s presným označením sporných náležitostí faktúry písomne alebo inou akceptovateľnou formou. Reklamácie ceny tovaru uvedenej na faktúre, prípadne iných náležitostí daňového dokladu, nemajú vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť v lehote splatnosti kúpnu cenu uvedenú na takejto faktúre. V prípade, že predávajúci uzná finančnú reklamáciu kupujúceho za oprávnenú :

  • z dôvodu nesprávneho uvedenia ceny tovaru, resp. množstva, vystaví mu dobropis,
  • z dôvodu nesprávnych náležitostí daňového dokladu, odstráni tieto nedostatky daňového dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi.

12) PRÍČINY OSLOBODENIA OD POVINNOSTÍ

Predávajúci si vyhradzuje možnosť čiastočne alebo úplne prerušiť vybavovanie objednávok, ak nastane neprekonateľná udalosť, neovplyvniteľná jeho stranou, v akejkoľvek forme postihujúca jeho dodávateľov, alebo samotného predávajúceho, zlyhanie zdrojov alebo zariadení, požiar, záplavy, zásah bleskom, pozastavenie alebo zníženie dodávok energií alebo surovín, a zásah akejkoľvek vyššej sily alebo tretej osoby a to až do zrušenia účinkov tejto udalosti.

Zmluvná strana, u ktorej sa vyskytol jeden alebo niekoľko dôvodov uvedených v tomto článku, je povinná o takomto dôvode bezodkladne upovedomiť druhú zmluvnú stranu a dohodnúť si ďalší postup.

13) POSTÚPENIE POHĽADÁVOK

Predávajúci je oprávnený aj bez písomného súhlasu kupujúceho postúpiť pohľadávku, ktorá nebola splatená v riadnom termíne, na tretie osoby.

14) RABATY

Predávajúci má právo poskytnúť kupujúcemu z cenníkovej ceny zľavu – rabat. Rabaty sa poskytujú podľa interných smerníc na základe množstva odobratého tovaru v predchádzajúcom období zaradením kupujúceho do prislúchajúcej rabatovej skupiny alebo na základe dohody pre konkrétnu zákazku. Zaradenie do rabatovej skupiny sa môže meniť aj počas roka.Kupujúci je povinný oboznámiť sa s obsahom tohto dokumentu ešte pred samotným objednaním tovaru. Pokiaľ kupujúci nepodá písomnú námietku proti tomuto dokumentu do troch dní od jeho oboznámenia, má sa za to, že prijíma Všeobecné obchodné podmienky, bez ohľadu na opačné ustanovenia, ktoré by mohli obsahovať jeho vlastné Nákupné podmienky, v dôsledku čoho plnenie objednávok začína až po uplynutí tejto vyššie spomínanej trojdňovej lehoty.